Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kW do zasilenia działek nr 110/2 i 110/6 na części działek nr 110/55 i 110/4 poł w obr. Słonecznik