Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kW w celu zasilnia budynku mieszk. w miejscowości Bogaczewo na cz. działek nr 295, 298/6 i 298/7