Ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV z szafkami pomiarowymi na części działki nr 40/10 i działce nr 40/22 poł w obr. Antoniewo