Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego na częściach działek nr 89 i 92 poł. w obr. Bramka