GPR

Gmina Morąg rozpoczęła prace związane z tworzeniem Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) na lata 2024 - 2030, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

Pierwszym etapem opracowania dokumentu jest pogłębiona analiza zjawisk społecznych w gminie i wyznaczenie obszarów koncentracji niekorzystnych zjawisk - tzw. obszarów zdegradowanych. Następnie te tereny, na których wystąpi szczególna koncentracja negatywnych zjawisk i różnych problemów społeczno-gospodarczych określa się jako tzw. obszar rewitalizacji. Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców Gminy.

W dalszej kolejności dla obszaru rewitalizacji zostaną zaproponowane i wdrożone działania ograniczające lub eliminujące istniejące tam problemy społeczne, gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne i techniczne. Dzięki opracowaniu Programu, Gmina będzie mogła sięgać po środki krajowe i unijne na realizacje różnych projektów i inwestycji.

W pierwszej, aktualnej fazie prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji, istotne jest zbadanie szeregu zjawisk, np.: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, liczby mieszkańców będących osobami ze szczególnymi potrzebami, poziom edukacji lub kapitału społecznego, poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, stopień przedsiębiorczości, kondycji lokalnych przedsiębiorstw, standardy jakości środowiska, wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną, stan techniczny obiektów, dostęp do podstawowych usług lub ich jakość, rozwiązania urbanistyczne do funkcji obszaru, infrastruktura do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, poziom obsługi komunikacyjnej, jakość terenów publicznych i inne.

Prace nad przygotowaniem Programu będą trwały ok. 1 roku.

Ostatecznie Program podlega przyjęciu uchwałą Rady Miejskiej w Morągu, a następnie przekazany zostanie do weryfikacji celem wpisu na listę programów rewitalizacji Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

O wszelkich działaniach związanych z tworzeniem GPR Gminy Morąg na lata 2024-2030 na bieżąco będą informowani  mieszkańcy Gminy za pomocą ogłoszeń w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego i niniejszej strony internetowej.