fds

Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Akacjowej w Morągu.

Zaprojektowany odcinek ulicy przebiega przez teren rozwijającego się osiedla mieszkalnego i pełni ważną rolę, gdyż zbiera ruch z bocznych ulic gminnych na tym terenie. W stanie obecnym znajduje się na obszarze objętym planowaną inwestycją część ulicy Akacjowej wymagająca przebudowy jezdni (227,5 mb). Stan nawierzchni bitumicznej na tym odcinku wymaga nowej nawierzchni, efektywnego oświetlenia ulicznego i możliwości bezpiecznego i dogodnego poruszania się pieszych oraz rowerzystów. Droga zapewnia obsługę komunikacyjną dla posesji zlokalizowanych wzdłuż tej drogi oraz komunikuje je z miastem i terenami wiejskimi.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Akacjowej w Morągu od powiatowej ulicy Weneckiej do ulicy Wroniej na długości 464,50 m, z czego przebudowie podlega jezdnia na długości 227,5 m. Na pozostałym odcinku wykonane zostaną pozostałe elementy urządzenia w pasie drogowym przedmiotowego odcinka drogi. Podstawowe elementy przebudowy:
- na całym odcinku po stronie prawej budowa chodnika i ścieżki rowerowej
- na odcinku od ulicy Weneckiej do skrzyżowania z ulicą Makową, po lewej stronie budowa chodnika
- na odcinku od ulicy Weneckiej do skrzy owania z ulicą Makową odnowa nawierzchni bitumicznej.
- budowa oświetlenia ulicy
- wykonanie dodatkowych przejść dla pieszych z progiem zwalniającym i skrzyżowaniem wyniesionym
- poprawa odwodnienia ulicy.           


Budowa ulicy Szmaragdowej i dokończenie budowy ulicy Rumiankowej i Perłowej - obręb Kruszewnia – Gmina Morąg.

Planowane do budowy drogi gminne znajdują się w ciągu ulicy Szmaragdowej (odcinek 1), ulicy Rumiankowej (odcinek 2 - dokończenie części ulicy) oraz ulicy Perłowej (odcinek 3 - dokończenie części ulicy), stanowią własność Gminy Morąg. Zaprojektowane odcinki ulic przebiegają przez teren rozwijającego się osiedla mieszkalnego. W stanie obecnym znajduje się wyjeżdżona droga gruntowa bez odwodnienia, oświetlenia ulicznego i możliwości bezpiecznego i dogodnego poruszania się pieszych, która zapewnia obsługę komunikacyjną dla posesji zlokalizowanych wzdłuż tej drogi. Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest  na południowo-wschodnim krańcu Morąga pomiędzy ulicą Wróblewskiego a drogą wojewódzką nr 527 relacji Olsztyn-Morąg. Na obszarze opracowania występują sieci i linie wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne. Na terenie realizacji inwestycji tj. odcinków objętych projektem w latach 2017 - 2018 zrealizowane zostały sieci wodociągowe i kanalizacyjne przez spółkę wnioskodawcy, co stanowi istotny element w kontynuacji zadania polegającego na budowie nowych dróg na terenie objętym projektem. Brak odwodnienia terenu powoduje znaczne utrudnienia w poruszaniu się osób i pojazdów na terenie na którym powstało oraz buduje się wiele domów mieszkalnych.
Obecnie odcinki dróg to drogi gruntowe.
Zaprojektowano wykonanie:

-    drogi
-    chodników,
-    ścieżek rowerowych
-    zjazdów na posesje
-    sieci kanalizacji deszczowej (z wpustami deszczowymi, w tym krawężnikowymi)
-    sieci oświetlenia ulicznego (z latarniami ulicznymi)
-    skarpy gruntowe i umocnienia krawędzi nasypów i wykopów oraz mur oporowy, obsianie trawą.

Wszystkie odcinki objęte wnioskiem mają na całych przebiegach jednakowe parametry techniczne.
W wyniku przebudowy drogi uzyskają wymagane parametry dla drogi publicznej - po budowie Gmina rozpocznie procedurę nadania kategorii dróg gminnych i numerów przedmiotowym odcinkom ulic. Długość łączna planowanych trzech odcinków  dróg: 957,04 mb. Zaprojektowano  budowę nowych ulic objętych wnioskiem o następujących parametrach:
- kategoria ruchu KR2
- drogi lokalne  L
- prędkość projektowa Vp=30km/h.
Konstrukcja nawierzchni jezdni (KR2 / G3)
• 8 cm- warstwa ścieralna z kostki betonowej polbruk TETKA z fazą koloru szarego
• 3 cm- podsypka cementowo-piaskowa
• 30cm-podbudowa z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 31,5-63,0mm ułożona dwuwarstwowo 10+20cm
• 40 cm - warstwa odsączająca z piasku o wskaźniku nośności CBR 25%.
Konstrukcja nawierzchni  chodników i ścieżek rowerowych
• 8 cm - kostka betonowa polbruk TETKA z fazą koloru szarego (ścieżki rowerowe kolor czerwony kostka bez fazowa)
• 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa
• 10 cm - warstwa odsączająca z piasku
Konstrukcja nawierzchni jezdni wjazdów bramowych

    8 cm -kostka betonowa polbruk TETKA z fazą koloru czerwonego
    3 cm -podsypka cementowo-piaskowa
    15 cm-podbudowa z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 31,5-63,0mm
    10 cm-warstwa odsączająca z piasku

Odwodnienie ulicy i sieć deszczowa
Odwodnienie ulicy do wpustów deszczowych podłączonych do zaprojektowanej kanalizacji  deszczowej.
Sieć oświetlenia ulicznego
Zaprojektowano sieć oświetlenia ulicznego ze słupami oświetleniowymi włączona zalicznikowo do istniejącej sieci Inwestora.
Zgodnie z MPZP i w dowiązaniu do wcześniej wykonanych etapów zaprojektowano ulice dwukierunkowe o szerokości 5,0m (2 x 2,50m). Chodniki przyuliczne dwustronne, z wyłączeniem  odcinka ulicy Rumiankowej w Hm 0+71,00-Hm1+22,87), gdzie chodnik zaprojektowano, ze względu na warunki terenowe wyłącznie po stronie prawej. Szerokości chodników generalnie 2,0m. Lokalne przewężenia do szerokości minimalnej 1,25m ze względu na szerokość pasa drogowego.
Wjazdy bramowe w granicach pasa drogowego zaprojektowano o szerokości 3,0m. Lokalizację wjazdów bramowych ustalono w oparciu o wizję w terenie (dla budynków istniejących) i dostępne projekty architektoniczno-budowlane. Dla pozostałych działek zaplanowano lokalizacje wjazdów bramowych w miejscach przedstawionych na planie sytuacyjnym.
Promienie łuków na skrzyżowaniach R=6,0 m.
Przekrój normalny ulic

    pas drogowy  9,0-12,0 m
    jezdnia 5,0 m
    chodniki obustronne 2,0 m ( min 1.25m)
    trawniki zmiennej szerokości

Ze względu na prognozowane małe natężenie dobowe ruchu na osiedlu, wszystkie ulice uznano za równorzędne, podporządkowane tylko w stosunku do drogi wojewódzkiej. Ulice są nieurządzone i oznakowanie nie występuje.
 
W celu podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego zaprojektowano progi zwalniające poprzez wyniesienie skrzyżowań wraz z przejściami dla pieszych ulicy Szmaragdowej z ulicą Rumiankową i ulicą Perłową oraz bariery chodnikowe ochronne dla pieszych U-12a koloru szarego. Bariery o długości 72,0m.należy ustawić na chodniku przy projektowanej skarpie  wzdłuż ulicy Szmaragdowej - strona prawa w Hm 1+72,00-Hm 2+44,00 ( przejścia dla pieszych zostaną wyposażone w rozwiązania zgodne z wytycznymi Ministra Transportu WR-D-41-3 oraz WR-D-41-4 (oświadczenie o późniejszym dostosowaniu projektu).


Budowa odcinka gminnego ulicy Piłsudskiego w Morągu
Planowana do budowy droga gminna w ciągu ulicy Piłsudskiego w Morągu stanowi własność Gminy Morąg. Zaprojektowany odcinek ulicy Piłsudskiego przebiega przez teren niezagospodarowany. W stanie obecnym znajduje się wyjeżdżona droga gruntowa, która zapewnia obsługę komunikacyjną dla posesji zlokalizowanych wzdłuż tej drogi. W km 0+065 występuje skrzyżowanie z ulicą Akacjową. Obecnie nawierzchnia ulicy Akacjowej kończy się przed skrzyżowaniem z ulicą Piłsudskiego. W km 0+198 występuje skrzyżowanie z ulicą Narutowicza. W stanie istniejącym jest to skrzyżowania o nawierzchni gruntowej. Projektowany odcinek ulicy Piłsudskiego kończy się na skrzyżowaniu z ulicą Łąkową. Skrzyżowanie z ulicą Łąkową jest w całości wybudowane. Nawierzchnia ulicy Łąkowej i skrzyżowania jest z kostki betonowej.
W wyniku przebudowy droga uzyska wymagane parametry dla drogi publicznej - po przebudowie Gmina rozpocznie procedurę nadania kategorii drogi gminnej i numeru przedmiotowej drodze. Długość łączna planowanej drogi: 408,40 mb. Zaprojektowano  budowę ulicy Piłsudskiego o następujących parametrach:
- klasa ulicy L
- kategoria ruchu KR2
- szerokość nawierzchni ulicy 6,0m
- chodniki lewostronny o szerokości nawierzchni 2,00 m,
- ścieżka rowerowa po prawej stronie ulicy o szerokość nawierzchni 2,00 m
- nawierzchnia ulicy i chodników z kostki betonowej
- skrzyżowania z ulicami Akacjową i Narutowicza wyniesione.
Konstrukcja nawierzchni jezdni ulicy: - kostka betonowa - grub. 8 cm (kolor szary).
Konstrukcja nawierzchni chodnika: - kostka betonowa - grub. 8 cm (kolor szary)
Konstrukcja nawierzchni ścieżki rowerowej: - kostka betonowa bezfazowa - grub. 8 cm (kolor czerwony)
Konstrukcja nawierzchni zjazdów:  - kostka betonowa - grub. 8 cm (kolor szary)
Konstrukcja nawierzchni wyniesionych przejść dla pieszych oraz progu zwalniającego: - nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej - grub. 8,0 cm
Szczegóły oznakowania są zawarte w zatwierdzonym projekcie stałej organizacji ruchu.
Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury drogowej, w tym zwiększenie dostępności do obiektów gospodarczych oraz użyteczności publicznej położonych w Morągu. Odcinek drogi stanowi jeden z ważniejszych  połączeń komunikacyjnych dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz służb porządkowych i ratowniczych.


Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1183N w Bogaczewie w kierunku zabudowy kolonijnej wsi.

Teren, na którym ma powstać inwestycja obejmuje pas drogowy dróg wewnętrznych (gminnych) od miejscowości (od skrzyżowania drogi powiatowej 1183N) w kierunku zabudowy kolonijnej wsi. Droga o nawierzchni gruntowej, fragmentarycznie pokrytej asfaltem charakteryzują się złą jakością nawierzchni, liczne zastoiska wody pogarszają zły stan nawierzchni, brak skutecznego odpływu wody także przyczynia się do destrukcji nawierzchni.  Brak oświetlenia w tym obszarze jest elementem znacznie ograniczającym bezpieczeństwo użytkowników. Połączenie to stanowi jedyną komunikację w stronę zabudowy kolonijnej wsi Bogaczewo oraz zapewnia także dostęp do obiektów turystycznych nad jeziorem Narie. Teren projektowanego zagospodarowania terenu obejmuje teren działek  gminnych począwszy od wsi Bogaczewo do zabuowy mieszkaniowej, Zakładu Rybackiego, terenu Ośrodka
Domów rekreacyjnych i Przystani Żeglarskiej MKŻ "Keja" .  Obecnie droga na części swej długości ma nawierzchnię bitumiczną ułożoną na warstwie żwiru szerokości 4m , a odcinek do Przystani Żeglarskiej posiada
nawierzchnię żwirową.  Odwodnienie drogi powierzchniowe ,bez sieci kanalizacji deszczowej. Brak oświetlenia i chodnika na całej długości drogi. Odcinek 1 tj. A - F = 978 mb, Odcinek 2 tj. D - Q = 625 mb, Odcinek 3 tj. E - R = 90 mb zgodnie projektem przebudowy drogi.
W wyniku przebudowy droga uzyska wymagane parametry dla drogi publicznej - po przebudowie Gmina rozpocznie procedurę nadania kategorii i numeru przedmiotowej drodze. Długość łączna planowanej drogi: 1963 mb. Inwestycja  polega na: wykorzystaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej jako podbudowy, wykonaniu podbudowy tłuczniowej na odcinkach o nawierzchni gruntowej, wykonaniu nawierzchni bitumicznej, wykonaniu ciągów pieszo-rowerowych, wykonaniu zjazdów na przyległe posesje, wykonaniu oświetlenia odcinków z ciągiem pieszo-rowerowym. Parametry projektowane: Droga klasy  L, Prędkość projektowa 40km/h, Kategoria ruchu KR1, Podłoże G-1 z wyjątkiem odcinka P-Q 0+500 - 0+626,49.  Na tym odcinku występuje podłoże G-3: Szerokość drogi  na odcinku A-F , E-R i D-K, K-Q  5,0m, Szerokość zjazdów  4,0-5,0 m, spadek poprzeczny nawierzchni jednostronny  2%, szerokość ciągu pieszo-rowerowego  2,5m, szerokość poboczy 1m, pochylenie poboczy 4%. Na przejściu dla pieszych projektuje się próg zwalniający.


Przebudowa drogi gminnej w obrębie Nowy Dwór - Gmina Morąg
W wyniku budowy droga uzyska wymagane parametry dla drogi publicznej. Aktualnie droga posiada nadany numer drogi gminnej 150015N oraz status drogi publicznej. Długość łączna planowanej drogi: 597 mb. Parametry projektowane: szerokość ulicy  4,5m, szerokość zjazdów  4,0-5,0 m, spadek poprzeczny nawierzchni daszkowy 2%, szerokość chodnika 1,5 m, szerokość poboczy 1m, pochylenie poboczy 4%. Konstrukcja nawierzchni ulicy: podłoże G1. Przyjęto nawierzchnię o następującej budowie: kostka betonowa gr. 8 cm, warstwa wyrównawcza z mieszanki cem. piask. 5 cm, podbudowa z kamienia łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie  gr. 25cm, warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm.  Krawężnik  15x30 posadowiony na poziomie: 12cm ponad poziom nawierzchni przy chodniku, 2 cm powyżej poziomu nawierzchni po stronie przeciwnej chodnika ułożone zostaną na ławie betonowej 30x15cm z oporem.  Beton cementowy C-12/15. Nawierzchnia zjazdu jest taka jak w przypadku nawierzchni ulicy. Nawierzchnię wykonana będzie z kostki czerwonej. Konstrukcja nawierzchni chodnika: kostka betonowa gr. 6 cm w kolorze szarym, warstwa wyrównawcza z mieszanki cem. piask. 5 cm, warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm. Odwodnienie - właściwe odwodnienie powierzchniowe mają zapewnić spadki podłużne i poprzeczne jezdni. Dalszy odpływ wód opadowych zapewnią kratki ściekowe odprowadzające wody kolektorem deszczowym poza teren drogi. Konieczna jest wycinka kilku drzew kolidujących z wykonaniem inwestycji.  Pobocza szerokości 1m wykonać z pospółki o grubości warstwy 10cm po zagęszczeniu. Oznakowanie stałe i urządzenia bezpieczeństwa - projektuje się wykonanie: oznakowanie skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową, oznakowanie przejścia dla pieszych w km 0+279, oznakowanie końca i początku terenu zabudowania i nazwę miejscowości  Nowy Dwór w km 0+568,5. Ponadto zaprojektowano ustawienie bariery stalowej typu olsztyńskiego w kolorze żółtym w km 0+024-0+040 po lewej stronie drogi za chodnikiem i w km 0+025-0+041 po prawej stronie drogi 1m od krawędzi jezdni. Na przejściu dla pieszych w km 0+279 projektuje się próg zwalniający długości 4m z najazdami długości 1m i wysokości 10cm ponad poziom niwelety. Szczegóły oznakowania są zawarte w projekcie stałej organizacji ruchu. Projektowany odcinek drogi gminnej obejmuje wykonanie oświetlenia. Z uwagi na brak ścieżki rowerowej - ruch rowerów będzie mógł się odbywać po ogólnodostępnym pasie ruchu. Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury drogowej wsi, w tym zwiększenie dostępności do obiektów użytecznosci publicznej położonych w miejscowości poprzez budowę drogi gminnej w Nowym Dworze. Odcinek drogi, który obejmuje inwestycja położony jest w centrum wsi Nowy Dwór prostopadle do ww. drogi powiatowej i stanowią najważnejszy dla miejszkańców układ komunikacyjny wewnątrz miejscowości. Odcinek planowanej do budowy drogi łączy się bezpośrednio z drogą wyższej kategorii - tj. drogą powiatową nr 1211N Sambród - Morąg.Teren Nowego Dworu według stanu na dzień 30.06.2020 r. zamieszkuje łącznie 449 mieszkańców (wg ewidencji ludności Urzędu Miejskiego w Morągu).

Galeria zdjęć


Budowa ulicy Szmaragdowej i dokończenie budowy ulicy Rumiankowej i Perłowej - obręb Kruszewnia – Gmina Morąg.
Budowa ulicy Szmaragdowej i dokończenie budowy ulicy Rumiankowej i Perłowej - obręb Kruszewnia – Gmina Morąg.
Budowa odcinka gminnego ulicy Piłsudskiego w Morągu
Budowa odcinka gminnego ulicy Piłsudskiego w Morągu
 Przebudowa drogi gminnej w obrębie Nowy Dwór - Gmina Morąg
Przebudowa drogi gminnej w obrębie Nowy Dwór - Gmina Morąg
Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1183N w Bogaczewie w kierunku zabudowy kolonijnej wsi
Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1183N w Bogaczewie w kierunku zabudowy kolonijnej wsi
Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Akacjowej w Morągu
Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Akacjowej w Morągu