został  rozstrzygnięty I Otwartego Konkursu Ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Morąg przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przewidzianych do współfinansowania z budżetu Gminy Morąg w roku 2023 dla działań: 2.2., 3.1., 4.1., 4.2, 5.1., 6.1., 6.2., 7.1., 7.2., 7.3.


https://bip.morag.pl/10127/I_Otwarty_Konkurs_Ofert_2023/