--- WZÓR WNIOSKU--

Zgłoszenie propozycji zadania priorytetowego

do Rocznego Programu Współpracy Gminy Morąg i Organizacji Pozarządowych na 2023 rok

INFORMACJA O ORGANIZACJI ZGŁASZAJĄCEJ PROPOZYCJĘ ZADANIA

1. Nazwa organizacji, imię i nazwisko przedstawiciela organizacji

2. Adres organizacji, telefon, fax, e-mail

3. Cele statutowe organizacji /w szczególności zbieżne z zadaniami Gminy Morąg, które mogą być jej zlecone jako zadania publiczne/

4. Zrealizowane w ostatnim roku zadania, w tym w szczególności finansowane ze źródeł zewnętrznych (czy prawidłowo zrealizowane i rozliczone)

5. Posiadany i użytkowany przez organizację majątek trwały - warunki lokalowe, zaplecze osobowe i techniczne

INFORMACJE O ZADANIU

1. Nazwa zadania

2. Opis zadania (problem, który poprzez realizację zadania zostanie rozwiązany; cel zadania; działania podjęte w związku z realizacją zadania; efekty uzyskane w wyniku realizacji zadania)

3. Data rozpoczęcia i zakończenia zadania

4. Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania

5. Liczba osób - mieszkańców Gminy Morąg, do których zadanie będzie skierowane

6. Przewidywany całkowity koszt realizacji wnioskowanego zadania

7. Przewidywana wysokość wsparcia wnioskowanego zadania z budżetu Gminy Morąg