Burmistrz Morąga informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze- Inspektor ds. sprzedaży i oddawania w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych.

1. Miejsce wykonywania pracy:

Urząd Miejski w Morągu

ul. 11 Listopada 9

14- 300 Morąg

2. Wymiar czasu pracy: pełny etat.

3. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku.

Kandydatem może być osoba, która:

- posiada obywatelstwo polskie,

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- cieszy się nieposzlakowaną opinią,

- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

- posiada wykształcenie wyższe o kierunkach: geodezja, gospodarka przestrzenna, wycena nieruchomości, budownictwo, zarządzanie nieruchomościami, administracja lub pokrewnych.

Pożądane doświadczenie pracy w administracji samorządowej lub rządowej co najmniej 3 lata.

więcej informacji na stronie: www.bip.morag.pl w zakładce Informacje o naborze