GPR

BURMISTRZ MORĄGA                                                       Morąg, dnia 08.08.2023 r.

             

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MORĄGA

 

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego

 i obszaru rewitalizacji Gminy Morąg

 

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) oraz art. 6 ust. 1 i 2, w związku z art. 8 ust. 1 oraz art. 5 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28) zawiadamiam, że w dniach od 16.08.2023 r. do 15.09.2023 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Morągu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Morąg.

 

Konsultacje mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy1 w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji oraz wymianę wiedzy, informacji, poznanie uwag i opinii dotyczących propozycji granic i sposobu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Morąg. Projekt Uchwały Rady Miejskiej Morągu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Morąg zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Morągu oraz pod adresem www.morag.pl Konsultacje przeprowadzone zostaną w okresie od 16.08.2023 r. do 15.09.2023 r. w następujących formach:

1.     Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego wyrażenie uwag, opinii i propozycji do projektu uchwały Rady Miejskiej w Morągu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Morąg.

Spotkanie odbędzie się w dniu 08.09.2023 r. o godzinie 14.30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Morągu przy ul. Ogrodowej 16, 14-300 Morąg.

2.     Zbieranie uwag ustnych do protokołu w dniach od 16.08.2023 r. do 15.09.2023 r. osobiście: w Urzędzie Miejskim w Morągu, pok. 35 lub telefonicznie: pod numerem 89 757 22 31 wew. 18

3.     Zbieranie uwag w postaci elektronicznej lub papierowej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie Gminy Morąg w Biuletynie Informacji Publicznej oraz pod adresem: https://www.survio.com/survey/d/UwagiMoragDelimitacja

w terminie od dnia 16.08.2023 r. do dnia 15.09.2023 r. Wypełnione formularze można dostarczyć:

a)     drogą elektroniczną na adres: tfaras@morag.pl

b)     drogą korespondencyjną na adres: 14-300 Morąg, ul. 11 Listopada 9

c)     osobiście do Urzędu Miejskiego w Morągu, pok. 35 II piętro
w godzinach: 7.00 – 15.00  

4.     Badania ankietowego z użyciem formularza ankiety badawczej dostępnej w wersji
on-line pod adresem:
https://www.survio.com/survey/d/AnkietaMoragDelimitacja

oraz w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Morągu

Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości:

§  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: www.bip.morag.pl

§  na stronie internetowej Gminy Morąg www.morag.pl

§  na profilu Gminy Morąg w mediach społecznościowych: https://www.facebook.com/gmina.morag/

 

Materiały informacyjne, tj. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Morągu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Morąg wraz z załącznikiem mapowym oraz formularz konsultacyjny udostępnione zostaną od dnia 16.08.2023 r.:

·        w Biuletynie Informacji Publicznej  na stronie www.bip.morag.pl

·        na stronie internetowej Gminy Morąg www.morag.pl

·        na tablicach informacyjnych w siedzibie Urzędu Miejskiego w Morągu

·        na profilu Gminy Morąg w mediach społecznościowych https://www.facebook.com/gmina.morag/

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:

·        z datą wpływu przed dniem 16.08.2023 r. oraz po dniu 15.09.2023 r.,

·        niepodpisane imieniem i nazwiskiem,

·        przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem uwag ustnych bądź propozycji i opinii zgłoszonych w trakcie spotkań z interesariuszami rewitalizacji).

W przypadku dostarczenia formularzy za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego w Morągu.

1Interesariuszami rewitalizacji zgodnie z §2 ustawy o rewitalizacji są w szczególności:

1.      mieszkańcy obszaru rewitalizacji

2.      właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego oraz członkowie kooperatywy mieszkaniowej współdziałający w celu realizacji na obszarze rewitalizacji inwestycji mieszkaniowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych

3.      mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;

4.      podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;

5.      podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną,
w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

6.      jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

7.      organy władzy publicznej;

8.      podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

 

 

Obwieszczenie zamieszcza się:

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Morągu od dnia 08.08.2023 r. do dnia  15.09.2023 r. oraz w BIP

 

 

 

Udostępnij post: